20-lecie międzywojenne

 

Rozwój Gimnazjum w okresie II Rzeczypospolitej

Po zakończeniu I wojny światowej budynek szkolny w Rakowicach przeszedł we władanie wojsk polskich.  Po usilnych staraniach  został ostatecznie przekazany zakonowi, by móc służyć celowi, dla jakiego został wzniesiony.

Niestety, po odzyskaniu budynku trzeba było przystąpić do jego kapitalnego remontu, bowiem bardzo ucierpiał na skutek działań wojennych. Dlatego też w roku szkolnym 1919/1920 utworzone zostały jedynie klasy pierwsza i druga (84 uczniów). Zmienił się także w sposób zasadniczy charakter szkoły, która od tej pory otrzymała statut ośmioletniego gimnazjum męskiego typu humanistycznego.

W 1920 roku szkoła otrzymała uprawnienia szkół państwowych. Uprawnienia te równały Gimnazjum w Rakowicach ze statusem szkół państwowych tego typu oraz dawały możliwość przeprowadzania egzaminu dojrzałości.

Po zakończeniu wojny nastąpił stały wzrost liczby uczniów i zwiększyła się liczba klas.W roku szkolnym 1925/26 naukę w szkole rozpoczęło  ponad 200 uczniów w pełnym wymiarze ośmiu klas gimnazjalnych. W tym też roku szkoła przeprowadziła pierwszy egzamin dojrzałości. Maturzystów było dziewięciu.


Kolejnym przełomowym rokiem w dziejach Gimnazjum był rok 1932/33,  kiedy zaczęto wprowadzać reformę szkolnictwa. Reforma z marca 1932 roku wprowadziła dwustopniową szkołę średnią, na którą składały się cztery klasy gimnazjum oraz dwie klasy liceum. Proces wprowadzania reformy został ukończony w roku szkolnym 1938/39. Wraz ze zmianą struktury nauczania zmianie uległa również nazwa szkoły na „Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Ks.Stanisława Konarskiego oo.Pijarów w Rakowcach pod Krakowem”. W roku szkolnym 1932/33 dobudowano również kolejne piętro budynku. W związku z dużym zainteresowaniem szkołą w 1936 roku założono filię gimnazjum. Początkowo  mieściła się ona w budynku "Florianki" przy ul. Basztowej 8. Planowano budowę nowej szkoły (na przeszkodzie stanął wybuch II wojny światowej).


Ważnym rokiem działalności szkoły był rok 1938/39, bowiem właśnie w tym roku przeprowadzono po raz pierwszy egzamin dojrzałości według wymogów reformy z marca 1932 r. Do matury wg nowych wzorów przystąpiło 15 uczniów, którzy skończyli naukę w klasach licealnych o profilu humanistycznym (8osób) i matematyczno-fizycznym  (7 osób).
Szkoła osiągnęła swój pełny rozwój.  Wszystko zapowiadało pomyślną przyszłość. Stan liczebny uczniów osiągnął  w miarę stały poziom, średnio około 200 osób.

Nie doszło jednak do rozpoczęcia  kolejnego roku szkolnego 1939/40, czemu stanęła na przeszkodzie II wojna światowa. Pijarzy znów stracili budynek szkolny, który zarekwirowała armia niemiecka.