Regulamin stypendialny

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród

Zasady przyznawania stypendiów i nagród Dyrektora oraz zasady działania Komisji Stypendialnej w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. Księdza Stanisława Konarskiego w Krakowie

z 19 maja 2006 r. ze zmianami z 8 maja 2009 r.


POSTANOWIENIA OGÓLNE. KOMISJA STYPENDIALNA

§ 1.
1. Zasady przyznawania stypendiów i nagród Dyrektora oraz zasady działania Komisji Stypendialnej w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. Księdza Stanisława Konarskiego w Krakowie zwane dalej „Zasadami” określają sposób i tryb przyznawania nagród i stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów (zwanego dalej „Liceum”).
2. Zasady opierają się na art. 6, ust. 5, art. 34, art. 28, ust. 2, pkt. 6, art. 54, ust. 6 Statutu Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów z dn. 1 września 2008 r. z późniejszymi zmianami.

§ 2.
1. Nagrody i stypendia polegają na zmniejszeniu kwoty czesnego opłacanego przez danego ucznia albo na całkowitym zwolnieniu ucznia z płacenia czesnego lub mają formę jednorazowej nagrody pieniężnej niezależnej od wielkości czesnego.
2. Środki na nagrody i stypendia, o których mowa w Zasadach mogą pochodzić w szczególności:
a) z funduszy zebranych i przekazanych na ten cel przez Fundację Oświatową im. Księdza Stanisława Konarskiego w Krakowie,
b) z darowizn osób fizycznych i prawnych na rzecz Liceum,
c) ze środków własnych Liceum określonych w budżecie.

§ 3.
1. W niniejszych Zasadach przez „pierwszy okres” rozumie się miesiące od września do stycznia włącznie, a przez „drugi okres” – miesiące od lutego do sierpnia włącznie – z zastrzeżeniem pkt.2.
2. W odniesieniu do uczniów klas 3. przez „drugi okres” rozumie się miesiące od lutego do czerwca.
§ 4.
Przyznanie stypendium czy nagrody nie pozbawia ucznia możliwości starania się o inne stypendia czy nagrody polegające na obniżeniu czesnego, z tym że łączna wysokość stypendiów i nagród polegających na obniżeniu czesnego otryzmanych przez jednego ucznia nie może przekroczyć 100% czesnego.

§ 5.
Oprócz nagród i stypendiów wymienionych w Zasadach w Liceum mogą być przyznawane inne stypendia i nagrody ufundowane przez odrębne podmioty za zgodą Dyrekcji Liceum.

§ 6.
1. W Liceum działa Komisja Stypendialna. Komisja Stypendialna działa na podstawie niniejszych Zasad.
2. Przewodniczącym Komisji Stypendialnej jest Dyrektor Liceum.
3. Dyrektor Liceum powołuje przynajmniej dwóch członków Komisji Stypendialnej. Kompetencje Komisji Stypendialnej określają niniejsze Zasady. Członkowie Komisji stypendialnej pełnią swoje obowiązki do odwołania lub do złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Dyrektora Liceum.
4. Głos członków Komisji ma charakter doradczy. Przewodniczący zatwierdza przyznane nagrody i stypendia, a członkowie – potwierdzają wysłuchanie ich głosu podpisem na liście stypendiów.
5. Decyzje Komisji Stypendialnej są nieodwołalne.


STYPENDIA NAUKOWE, KONKURSOWE I SPORTOWE W LICEUM PIJARÓW

§ 7.
1. Uczniowie Liceum mogą się ubiegać o następujące stypendia naukowe:
a) stypendium naukowe,
b) stypendium olimpijskie.
2. Kandydaci do Liceum mogą się ubiegać o stypendium konkursowe w konkursie sprawdzającym wiedzę i umiejętności z wybranych przedmiotów.

§ 8.
1. Stypendium naukowe jest przyznawane dziesięciu uczniom mającym najlepszą średnią ocen w Liceum wznoszącą co najmniej 5,0. Średnia ta jest liczona z ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Stypendium naukowe obniża czesne o 50%. W uzasadnionych wypadkach (na przykład przy znikomej różnicy średnich ocen) Komisja Stypendialna może zadecydować o innym podziale stypendium naukowego.
2. Stypendium olimpijskie jest przyznawane uczniowi, który:
a) zakwalifikował się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej – stypendium obniżające czesne o 50% jest przyznawane na podstawie zaświadczenia odpowiedniego komitetu olimpijskiego od miesiąca następującego po tym, w którym odbyły się zawody okręgowe, do końca następnego okresu;
b) uzyskał tytuł laureata zawodów ogólnopolskich – stypendium obniżające czesne o 100% jest przyznawane na podstawie zaświadczenia centralnego komitetu olimpijskiego od miesiąca następującego po tym, w którym odbyły się zawody centralne, do końca następnego okresu.

§ 9.
1. Stypendium konkursowe jest przyznawane na podstawie wyników konkursu stypendialnego dla kandydatów do klasy pierwszej Liceum. Zasady konkursu są podawane wraz z zasadami rekrutacji na dany rok szkolny.
2. (Uchylony).
3. Wysokość stypendium jest podawana w procentach kwoty czesnego i jest gwarantowana przez cały okres nauki ucznia w szkole z zastrzeżeniem pkt. 5.
4. (Uchylony).
5. Stypendium konkursowe może być zawieszone lub odebrane zgodnie z §§ 17 i 18.

§ 9a
1. Stypendium sportowe jest przyznawane uczniom osiągającym wysokie wyniki w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na poziomie Gminy Miejskiej Kraków.
a) Stypendium jest przyznawane jednemu uczniowi z całej szkoły na jeden okres. Ze względu na wyjątkowe osiągnięcia uczniów, komisja stypendialna może zwiększyć liczbę stypendiów.
b) Stypendium polega na obniżeniu czesnego o 50%. W przypadku zwiększenia liczby stypendystów wysokość stypendiów może być inna.
c) Stypendium może uzyskać uczeń, mający średnią ocen z ostatniej klasyfikacji większą niż 3,5 i cieszący się dobrą opinią wychowawcy.
d) Kandydatów do stypendium zgłasza wraz z pisemnym uzasadnieniem zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego Liceum. 

NAGRODA DYREKTORA

§ 10.
Dyrektor Liceum może przyznać nagrodę za szczególnie wzorową postawę uczniowską. Nagroda obniża czesne o 50% i jest przyznawana na okres. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać na piśmie wychowawcy, Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Duszpasterz Liceum. Każda kandydatura musi być następnie zaopiniowana przez wszystkie wymienione podmioty. Kandydaci mają spełniać wymagania na ocenę wzorową zachowania oraz prezentować postawą stanowiącą wzór dla innych uczniów i postrzeganą jako taka we wspólnocie szkolnej. .

STYPENDIA SOCJALNE

§ 11.
Przyznawanie stypendiów socjalnych ma na celu umożliwienie podjęcia i kontynuowania nauki w Liceum uczniom, którzy chcą uczęszczać do Liceum oraz angażują się w zdobywanie wiedzy i cechują się dobrą postawą uczniowską, ale nie mogą zapłacić czesnego w pełnej wysokości z powodu trudnej sytuacji materialnej.

§ 12.
1. O stypendium socjalne mogą się ubiegać uczniowie klasy pierwszej od drugiego okresu nauki oraz w dowolnym momencie – uczniowie klas starszych, którzy mają złą sytuację materialną.
2. Rodzice kandydatów do Liceum mogą w czasie rekrutacji do Liceum zwrócić się z prośbą do Dyrektora Liceum, osobiście składając podanie w tej sprawie, o przyznanie stypendium socjalnego już na pierwszy okres klasy pierwszej. Komisja stypendialna może rozpatrzyć pozytywnie takie prośby w wyjątkowych przypadkach i na podstawie uzasadnionego przypuszczenia, że kandydat spełnia warunki, o których mowa w § 11.

§ 13.
Stypendium socjalne jest przyznawane na jeden okres.

§ 14.
1. Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych Zasad.
3. Wnioski o przyznanie stypendium na pierwszy okres  należy składać w sekretariacie Liceum do 15 września,  na drugi okres – do 15 lutego.
4. Wnioski złożone w innych terminach będą rozpatrywane, z tym że wnioski złożone do 15. dnia miesiąca włącznie będą rozpatrywane na dany miesiąc, a po 15. dniu miesiąca – na miesiąc następny.
5. Uczniowie, którzy otrzymali stypendium na podst. § 12, pkt 2 mają składać wniosek, o którym mowa w pkt. 2.

§ 15.
1. Warunkiem przyznania stypendium socjalnego jest w szczególności:
a) pozytywna opinia wychowawcy o uczniu;
b) przynajmniej dobra ocena zachowania;
c) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana w wyniku klasyfikacji bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku przynajmniej 3,0;
d) dołożenie przez ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) starań, aby uzyskać poza Liceum stypendium wskazane przez Komisję Stypendialną.
e) średni dochód przypadający na członka rodziny nieprzekraczający limitu przyjętego przez Komisję Stypendialną.
2. W uzasadnionych wypadkach Komisja Stypendialna może przyznać warunkowo stypendium socjalne uczniowi niespełniającemu warunków wymienionych w pkt. 1.
3. Stypendium może być przyznane warunkowo na okres lub na jego część.
4. (Uchylony).
4a Warunkowe przyznanie stypendium na część okresu oznacza, że po ustalonym czasie komisja sprawdzi, czy uczeń spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 i podejmie decyzję o utrzymaniu lub odebraniu stypendium.
5. Warunkowe przyznanie stypendium do końca okresu oznacza, że jeżeli uczeń nie spełni warunków, o których mowa w pkt. 1, nie będzie mógł otrzymać stypendium na kolejny okres.

§ 16.
1. Komisja Stypendialna przyznaje stypendia uczniom, którzy spełniają warunki określone w niniejszych Zasadach.
2. Wysokość stypendium określa Komisja Stypendialna na podstawie: dostępnych środków, deklaracji rodziców o możliwości opłacania czesnego oraz o średniej dochodów przypadających na członka rodziny za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.


ODEBRANIE STYPENDIUM LUB NAGRODY

§ 17.
1. Komisja Stypendialna może w uzasadnionych wypadkach zawiesić stypendium na czas określony. Po tym czasie rozpatrzy ponownie sprawę i odwiesi lub odbierze stypendium.
2. Komisja Stypendialna może w uzasadnionych wypadkach odebrać stypendium. Odebranie stypendium oznacza konieczność płacenia pełnego czesnego od miesiąca następującego po tym, w którym została podjęta decyzja.
3. Odebranie stypendium nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o stypendium socjalne na kolejny okres pod warunkiem, że uczeń spełnia warunki, o których mowa w § 15, pkt 1.

§ 18.
1. Komisja Stypendialna może w szczególności zadecydować o zawieszeniu lub odebraniu:
a) nagrody lub stypendium, w przypadku otrzymania przez ucznia kar, o których mowa w art. 28, ust. 5, pkt. 3–5 Statutu LOZP;
b) stypendium olimpijskiego – uczniowi, który zakwalifikował się do zawodów centralnych olimpiady i bez uzasadnionej przyczyny nie wziął w nich udziału.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.
1. Niniejsze Zasady oraz ich ewentualne zmiany zatwierdza Dyrektor Liceum.
2. Wniosek o zmianę niniejszych Zasad może złożyć Rada Pedagogiczna, członek Komisji Stypendialnej, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

§ 20.
1. Niniejsze Zasady dotyczą wszystkich wniosków o przyznanie stypendiów składanych na pierwszy semestr roku szkolnego 2006/2007 oraz wszystkich stypendiów i nagród przyznawanych od 1 września 2006 roku.
2. Z dniem 31 sierpnia 2006 r. traci ważność Regulamin stypendium i nagród Dyrektora Liceum Pijarów.

§ 21.
Tekst Zasad ma być wręczany każdemu rodzicowi składającemu po raz pierwszy wniosek o przyznanie stypendium socjalne oraz opublikowany na stronach internetowych Liceum.


Kraków, dnia 8 maja 2009 r.