Program wychowawczy LOZP

Program Wychowawczy Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie

"Całość zadania wychowawcy katolickiego zorientowana jest ku integralnej formacji człowieka, któremu otwiera się wspaniały horyzont odpowiedzi, jakie Objawienie chrześcijańskie daje na temat ostatecznego sensu samego człowieka,  ludzkiego życia, historii i świata"

                                                                                                                                               (Świecki katolik świadkiem wiary w szkole, Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego)

Droga prowadząca do ulepszenia i uzdrowienia życia społeczenego prowadzi poprzez udoskonalenie człowieka.

 • Praca wychowawcza w szkole katolickiej podporządkowana jest założeniu, że pierwszym Wychowawcą jest Jezus Chrystus. W związku z tym wszystkie działania wychowawcze winny być podporządkowane Jego nauce.
 • Wychowawca ma świadomość, że poprzez pracę, którą pełni, realizuje swoje powołanie. Służąc wspólnocie szkolnej, służy przede wszystkim Bogu, tym samym dąży do zbawienia. Wierny głoszonym przez siebie prawdom, potwierdza je własnym życiem.
 • Idąc śladami Kalasancjusza, będziemy uważali świadectwo naszego życia za pierwszy i szczególny środek ewangelizacji.

pkt. 107 Konstytucji i Reguł Zakonu Szkół Pobożnych

Ramy prawne normujące problematykę wychowawczą stanowiące dla dokumentów szkolnych akty prawne wyższego rzędu

 • Konstytucja RP (art. 48, ust. 1; art. 53, ust. 3 i 4; art. 70, ust. 1 i 4)
 • Konkordat
 • Ustawa o systemie oświaty
 • Karta Nauczyciela
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 • Idearium Szkół Pijarskich w Polsce

Założenia pracy wychowawczej

W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów praca wychowawcza jest wielopoziomowa i uwzględnia:

 • Rozwój moralny, duchowy i religijny,
 • Rozwój społeczny,
 • Rozwój intelektualny i fizyczny,
 • Rozwój emocjonalny.

Formy pracy wychowawczej

Współpraca z Rodzicami

Człowiek może dać drugiemu człowiekowi tylko z tego, co sam posiada.

Szkoła pijarska wspiera Rodziców w wychowywaniu młodzieży. Mając na względzie kształtowanie wspólnego środowiska wychowawczego, które tworzą Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele, Wychowawca podejmuje następujące działania:

 • Rozmowy indywidualne z Rodzicami przy objęciu wychowawstwa w danej klasie, mające na celu poznanie wychowanka, jego możliwości, sytuacji zdrowotnej, warunków w jakich żyje.
 • Rozmowy indywidualne z Uczniem prowadzone w czasie całego jego pobytu w Szkole, (także rozmowy na prośbę Rodziców).
 • Zebrania na początku roku, śródokresowe i kończące I okres, służące omówieniu osiągnięć, wyników w nauce, zachowania Ucznia.
 • Zobowiązywanie Rodziców – od klasy pierwszej do trzeciej – do usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka. W przypadku dłuższej choroby do zgłaszania tego faktu telefonicznie lub osobiście.
 • Współdziałanie z Rodzicami w organizowaniu uroczystości szkolnych – rozpoczęcia i zakończenia roku, opłatka, studniówki, pielgrzymki klas trzecich na Jasną Górę, szkolnych mszy świętych.
 • Włączanie Rodziców w codzienne życie Szkoły – pomoc i organizowanie imprez kulturalnych, zabaw, wycieczek.
 • Wspólne wyjazdy na wycieczki klasowe.
 • Formacja Rodziców na spotkaniach poprzedzających wywiadówki (formacja duchowa, zagadnienia z dziedziny pedagogiki).

Praca wychowawcza z Uczniem

Naczelnym zadaniem Wychowawcy jest prowadzenie Ucznia w świadomości, że sprawcą wszystkiego jest Bóg, w Nim jest największe dobro i do Niego należy odnosić wszystko co nas spotyka. Wychowawca podejmuje następujące formy pracy z Uczniem:

 • Poznanie Ucznia poprzez rozmowy, obserwację jego reakcji, zachowań.
 • Rozeznanie sytuacji rodzinnej, domowej.
 • Kształtowanie osobowości z zaakcentowaniem jej niepowtarzalnego charakteru, uświadamianie konieczności ciągłej pracy nad sobą. Towarzyszenie w procesie dojrzewania Ucznia.
 • Odnoszenie się do Ucznia z przyjaźnią i szacunkiem, z równoczesnym stawianiem mu wysokich wymagań. Uczenie takiej postawy w stosunku do innych.
 • Troska o Uczniów przebywających w internatach i mieszkających na stancjach – kontakt z opiekunami w internacie.
 • Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie, życie Uczniów – dyżury przed lekcjami i podczas przerw; dyżury uczniów w czasie zajęć lekcyjnych.
 • Przygotowanie Uczniów do realizacji swojego powołania w dorosłym życiu.
 • Walka z uzależnieniami – nikotyna, alkohol, narkotyki, sekty (włączenie specjalistów do współpracy ze Szkołą).
 • Indywidualna pomoc w rozwiązywaniu trudności, zaradzanie sytuacjom konfliktowym.
 • Stawianie wymagań - w imię właściwie pojętego dobra Ucznia - zgodnych z założeniami wychowawczymi Szkoły. W przypadku trudności Wychowawca próbuje rozwiązywać je wraz z Uczniem. Gdy Uczeń rezygnuje ze współpracy i neguje podstawowe założenia Szkoły, wpływając destrukcyjnie na proces wychowawczy, Wychowawca musi zdecydowanie reagować, zgodnie z postawieniami Rady Pedagogicznej.
 • Ocenianie postawy i zachowania Ucznia uwzględniające opinie osób uczących.
 • Formułowanie opinii o Uczniu umożliwiające mu staranie się o nagrody i stypendia instytucji pozaszkolnych.
 • Występowanie w roli rzecznika klasy.
 • W przypadku gdy Uczeń powierzy Wychowawcy swoje sprawy osobiste, Wychowawcę obowiązuje zachowanie tajemnicy w tej dziedzinie.
 • Opieka nad Uczniami i klasą na zajęciach poza Szkołą.
 • Integracja zespołu poprzez wyjazd na obóz poprzedzający rozpoczęcie nauki w Liceum (rekolekcjowakacje), rozmowy, dyskusje, uroczystości klasowe, wspólne wyjścia do muzeum, kina, teatru, filharmonii, wycieczki.
 • Przygotowanie do życia we wspólnocie ze szczególnym wskazaniem, że dobro jednostki tkwi w dobru wspólnym. Wyrobienie umiejętności krytycznej oceny dokonujących się w państwie i społeczeństwie przemian. Uzmysłowienie konieczności włączania się w życie społeczne i polityczne.
 • Wychowywanie w duchu tradycji narodowej, kształtowanie świadomego patriotyzmu, umiłowania Boga i Ojczyzny przy zachowaniu szacunku dla innych kultur i religii. Wychowawca jest przewodnikiem ucznia w poznawaniu, uczestniczeniu i świadomym przeżywaniu tradycji Szkół Pijarskich.
 • Prowadzenie dokumentacji klasy.

Ideały wychowawcze Szkoły

 • Szacunek dla własnej wiary i Kościoła.
 • Chrześcijańska hierarchia wartości.
 • Zasady etyki chrześcijańskiej.
 • Szacunek dla mniejszości narodowych i religijnych.
 • Szacunek dla pracy.
 • Szacunek dla prawa i praworządnej władzy.
 • Szacunek dla rodziców i innych autorytetów społecznych.
 • Uczciwość.
 • Godność własnej osoby.
 • Miłość i szacunek dla innych.
 • Praca nad sobą i dążenie do doskonałości..
 • Dbałość o nieustanny rozwój wiedzy.
 • Wierność przyrzeczeniom i zobowiązaniom.
 • Wolność odpowiedzialna.
 • Kultura osobista.
 • Wolność od nałogów.
 • Szacunek dla życia rodzinnego i miłości małżeńskiej.
 • Szacunek dla osób chorych i kalekich.
 • Szacunek dla kultury (muzyka, sztuka, malarstwo, itp.).
 • Umiejętność korzystania z masowej informacji.

Aneksem do Programu Wychowawczego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie są następujące dokumenty:

 • Formacja wychowawcy,
 • Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny,
 • Kalendarium duszpasterstwa Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów,

Program Wychowawczy stanowi podstawę do planowania działań wychowawczych oraz opracowania szczegółowego planu wychowawczego dla poszczególnych klas.

 

Cele ogólne Cele szczegółowe Formy realizacji Zagadnienia (zagadnienia i tematy lekcji wychowawczych oraz innych form pracy) Współpraca/terminy
Rozwój moralny, duchowy i religijny Pogłębianie wiary i relacji z Bogiem (formacja duchowa) Codzienna msza święta, msza święta klasowa, uroczystości wg kalendarza liturgicznego i szkolnego  

Duszpasterze, zespół duszpasterski, wychowawcy

/Cały rok szkolny, wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny
Wzrost pobożności i dojrzałości religijnej wg ideału Pietas et litterae Rekolekcjowakacje dla klas I, rekolekcje wielkopostne dla uczniów, pielgrzymki  

Duszpasterze, zespół duszpasterski, wychowawcy

/Wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny
Uczestnictwo w ewangelizacyjnym posłannictwie Kościoła;
Dostrzeganie możliwości ewangelizowania w świecie medialnym
i cybernetycznym.
Kursy ewangelizacyjne, działalność grup Calasanz, tworzenie stron internetowych i blogów  

Duszpasterze, zespół duszpasterski, nauczyciele informatyki

/Cały rok szkolny
Zdolność do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem, ukazywanie niepowtarzalności osoby ludzkiej, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej, tradycji kulturowej, tożsamości religijnej Działalność charytatywna: spotkania świąteczne dla samotnych, pomoc osobom starszym, pomoc w świetlicy pijarskiej, ferie dla dzieci, Parafiada, akcje charytatywne wg potrzeb; działalność grupy charytatywnej Calasanz; wolontariat przy Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego  

Dyrekcja, duszpasterze szkoły, zespół duszpasterski, wychowawcy, rodzice

/Cały rok szkolny, wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny, wg potrzeb
Rozwijanie umiejętności obrony przekonań zgodnych ze światopoglądem chrześcijańskim Rozmowy na lekcjach  

Wszyscy nauczyciele

/Cały rok szkolny
Tworzenie wspólnoty młodzieży pijarskiej Spotkania Młodzieży Pijarskiej, Parafiada  

Duszpasterze, zespół duszpasterski

/Wg Kalendarium duszpasterstwa Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Poznanie oraz poszanowanie dziedzictwa narodowego i kształtowanie tożsamości narodowej;

Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych.
Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu Patriotyzm – ukazywanie i kształtowanie postaw patriotycznych

Dyrekcja LOZP, wszyscy nauczyciele

/Cały rok szkolny, wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej;

Poznanie piękna kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu małopolskiego
Tematyczne wycieczki klasowe opracowane przez nauczycieli; wyjścia do muzeów, teatru, kin, filharmonii, opery

Poznanie historii i kultury Krakowa, Małopolski i Polski

Święci i błogosławieni pijarscy oraz wkład pijarów w polską kulturę i naukę;

Poznanie historii i tradycji LOZP

Wychowawcy, nauczyciele

/Cały rok szkolny, wg przedmiotowego planu pracy
Opracowanie monografii Szkoły; zajęcia w Sali Muzealnej; Patrocinium i święto Patrona Szkoły;
Poznanie dorobku kulturalnego Europy, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów Międzynarodowe wymiany młodzieży  

Prowadzący warsztaty, odpowiedzialni za wymiany, nauczyciele języków obcych

/W ustalonym terminie

Właściwe pojmowanie tolerancji i zwalczanie pobłażliwości wobec zła oraz wszelkich przejawów relatywizmu moralnego i niewłaściwych wzorców mody;

Zdolność wartościowania, oceny zachowań własnych i cudzych
Wszystkie zajęcia lekcyjne

Systematyczność przygotowywania się do zajęć;

Samodzielność pracy, np. nieodpisywanie zadań domowych, niekorzystanie z niedozwolonych źródeł podczas różnych form sprawdzania wiadomości

Dyrekcja, nauczyciele

/Cały rok szkolny
Rozwój społeczny Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej Lekcje wychowawcze z omówieniem Statutu Szkoły Zapoznanie uczniów ze Statutem Liceum, zasadami zachowania w Szkole, prawami i obowiązkami ucznia, z podstawami prawnymi organizacji i funkcjonowania Szkoły

Wychowawcy klas I

/Klasa I – wrzesień
Rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich Rekolekcjowakacje Wspólne spędzanie czasu, wycieczki, zajęcia sportowe, zajęcia integracyjne

Duszpasterz szkoły i wychowawcy klas I

/Wakacje przed rozpoczęciem nauki w klasie I
Dzień otwarty dla kandydatów do Szkoły Adaptacja nowych uczniów w Szkole

Nauczyciele

/Wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny
Zapoznanie ze Szkołą uczniów klas I Integracja zespołów klasowych, adaptacja nowych uczniów w Szkole

Nauczyciele, Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas I

/Klasa I - wrzesień
Lekcje wychowawcze Zajęcia integracyjne w klasach

Wychowawcy

/Klasa I - wrzesień
wycieczki klasowe Wspólne spędzanie czasu wolnego, kształtowanie umiejętności współpracy

Wychowawcy klas I

/Wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny
Rozwijanie umiejętności porozumiewania się z ludźmi Warszataty Poznanie zasad prawidłowej komunikacji, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i umiejętności rozwiązywania konfliktów

Nauczyciele języka polskiego, wychowawcy, psycholog, pedagog

/Wg przedmiotowego planu pracy, wg potrzeb

Doskonalenie kultury bycia w sytuacjach codziennych;

Doskonalenie kultury bycia i wypowiadania się w przestrzeni medialnej i cybernetycznej
Zajęcia Akademii Dobrych Manier - warsztaty, lekcje wychowawcze Kultura osobista na co dzień

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas I, instruktor (Nowohuckie Centrum Kultury)

/Klasa I - I semestr
Konkurs na najlepszą stronę internetową klasy, na najlepszy blog Stworzenie klasowej strony internetowej, ciągła jej aktualizacja

Nauczyciele, wychowawcy

/Cały rok szkolny
Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Stworzenie kalendarium rocznic i ich świętowanie (np. Dzień Niepodległości, Konstytucja 3 Maja)


Lekcje muzealne, wykłady pracowników instytucji naukowych i kulturalnych

Tożsamość narodowa


Elementy wychowania regionalnego na lekcjach wychowawczych (np. lekcje muzealne, wyjścia do instytucji kulturalnych

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy

/Wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny

Wychowawcy

/Cały rok szkolny
Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego Tematyka ekologiczna Ochrona środowiska

Nauczyciele

/ Cały rok szkolny
Konkurs na najładniejszą „zieloną klasę” Dbanie o zieleń w szkole

Nauczyciele

/ Cały rok szkolny
Wycieczki krajoznawcze Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Poznawanie bogactwa przyrodniczego regionu

Opiekun Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

/W ustalonym terminie
Sadzenie drzewa przez absolwentów na terenie ogrodu szkolnego Dbanie o zieleń na terenie szkolnym

Dyrekcja, rodzice

/W ustalonym terminie
Udział w akcjach na rzecz zwierząt: sponsorowanie podopiecznych ogrodu zoologicznego, zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt, dbanie o zachowanie ciągłości gatunków

Nauczyciele biologii

/Cały rok szkolny
Udział w akcji „Sprzątanie Świata” Dbanie o środowisko naturalne

Nauczyciele

/W ustalonym terminie
Kształtowanie umiejętności negocjowania i osiągania porozumienia, podejmowania decyzji grupowych, stosowania procedur demokratycznych (także demokracji elektronicznej) Wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności; wybory do Samorządu Uczniowskiego, działalność Samorządu Uczniowskiego

Kształtowanie postawy obywatelskiej, odpowiedzialności za Szkołę;

Praktyczne stosowanie procedur demokratycznych

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy

/Cały rok szkolny, wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny
Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie Imprezy szkolne: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, chrzest klas I, dyskoteki, Andrzejki, Wigilia szkolna, studniówka, Walentynki, konkursy (np. Konkurs na Klasę Konarskiego), pożegnanie absolwentów

Umiejętność współdziałania i organizowania przedsięwzięć;

Integracja zespołów klasowych, adaptacja nowych uczniów w szkole

Samorząd Uczniowski, wychowawcy

/Wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny
Rozwijanie umiejętności współdziałania w szczególnie trudnych sytuacjach Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - lekcje przysposobienia obronnego

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych;

Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach trudnych

Nauczyciele przysposobienia obronnego

/Wg przedmiotowego planu pracy
Zawody Pierwszej Pomocy Przedmedycznej im. Jakuba Ciołka

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych;

Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach trudnych

Nauczyciele

/W ustalonym terminie

Kształtowanie postaw altruistycznych w życiu społecznym;

Kształtowanie wrażliwości i empatii;

Promowanie aktywności w środowisku lokalnym;

Kształtowanie umiejętności pełnienia określonych ról społecznych

Lekcja wychowawcza poświęcona krwiodawstwu;

Udział uczniów pełnoletnich w szkolnych akcjach krwiodawstwa
Propagowanie krwiodawstwa wśród uczniów

Szkolny Koordynator Akcji Krwiodawstwa

/W ustalonym terminie
Działalność charytatywna: spotkania świąteczne dla samotnych, pomoc osobom starszym, pomoc w świetlicy pijarskiej, ferie dla dzieci, Parafiada, akcje charytatywne wg potrzeb; działalność grupy charytatywnej Calasanz; wolontariat przy Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego

Uwrażliwienie na potrzeby innych i wartości działalności charytatywnej;

Nabycie umiejętności organizowania i uczestniczenia w różnych formach pomocy

Dyrekcja, duszpasterze szkoły, zespół duszpasterski, wychowawcy, rodzice

/Cały rok szkolny, wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny, wg potrzeb
Zaakcentowanie znaczenia życia rodzinnego oraz przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie (wychowanie prorodzinne) Lekcje wychowawcze, lekcje wychowania do życia w rodzinie, lekcje religii

Znaczenie rodziny w życiu człowieka;

Przygotowanie do wyborów drogi życiowej - powołanie do życia małżeńskiego;

Relacje dzieci i rodziców

Wychowawcy, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele religii, rodzice

/Wg przedmiotowego planu pracy

Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych;

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za Szkołę i jej otoczenie;

Kształtowanie szacunku dla pracy własnej i wysiłku innych
Konkurs na najładniejszą klasę (w ramach Konkursu na Klasę Konarskiego)

Dbanie o wystrój sal lekcyjnych;

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za wygląd otocznia

Dyrekcja, opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z Kapitułą Konkursu, opiekunowie sal, rodzice

/Cały rok szkolny
Stypendium za wzorową postawę, nagrody dla wyróżniających się uczniów i absolwentów Promowanie wzorowej postawy uczniowskiej (zachowanie, nauka)

Dyrekcja, rodzice

/Koniec roku szkolnego
Kształtowanie szacunku dla własności społecznej, szkolnej i indywidualnej Lekcje wychowawcze; Spotkanie z prawnikiem

Znaczenie prawa w życiu człowieka;

Odpowiedzialność prawna osób nieletnich

Dyrekcja, prawnik

/Wg potrzeb

Wpajanie zasad uczciwości i szacunku dla cudzej własności;

Uczenie zasad nieprzywłaszczania cudzej własności
Spotkanie z prawnikiem - specjalistą w zakresie własności intelektualnej

Pojęcie własności intelektualnej;

Zjawisko kradzieży „w sieci”;

Zapoznanie z przepisami prawnej ochrony danych
Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog
/Wg potrzeb
Rozwój intelektualny i fizyczny Rozwijanie umiejętności uczenia się Lekcja wychowawcza, inne przedmioty Metody pracy umysłowej, organizacja czasu, radzenie sobie ze stresem

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog

/Wg potrzeb
Warszataty Trening pamięci, technik szybkiego czytania i notowania

Psycholog, pedagog, trener

/Wg potrzeb
Wykład Praca mózgu, znaczenie motywacji i pozytywnego myślenia Psycholog, pedagog, trener
/Wg potrzeb

Kształtowanie postawy poszanowania prawdy jako podstawowego celu nauki;

Rozwijanie umiejętności uczenia się
Warsztaty i projekty realizowane we współpracy z uczelniami Poznawanie metod pracy badawczej

Nauczyciele

/Cały rok szkolny

Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań;

Rozwijanie umiejętności organizowania czasu wolnego
Zajęcia pozalekcyjne: warsztaty artystyczne i inne, zajęcia sportowe, koła zainteresowań i olimpijczyka Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych predyspozycji uczniów

Prowadzący zajęcia

/Cały rok szkolny
Konkursy szkolne i międzyszkolne: Konkurs Wiedzy o Anglii im. Krystyny Płachty, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, czytelnictwa itd., olimpiady i konkursy przedmiotowe Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych predyspozycji uczniów

Nauczyciele, bibliotekarze

/W ustalonym terminie
Wyjścia do muzeum, teatru itp.; udział w życiu kulturalnym miasta Poznawanie różnych form spędzania wolnego czasu, zapoznawanie się z ofertą edukacyjną i kulturalną Krakowa

Wychowawcy, nauczyciele

/Cały rok szkolny

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień;

Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji
Zajęcia z orientacji zawodowej Pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

Doradca zawodowy

/Klasa II - w ustalonym terminie
Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym Pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

Doradca zawodowy

/Klasa II - w ustalonym terminie
Rozmowy z psychologiem szkolnym na temat planów wyboru kierunku kształcenia i zawodu Pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

Psycholog, pedagog

/Klasa I - cały rok szkolny, podczas indywidualnych spotkań z psychologiem, pedagogiem
Spotkania z przedstawicielami poszczególnych zawodów, studentami (absolwentami liceum) Pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

Wychowawcy, nauczyciele

/Klasa II - cały rok szkolny

Kształtowanie zdolności do myślenia refleksyjnego;

Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
Dyskusje klasowe i ćwiczenia praktyczne; warsztaty na temat rozwiązywania problemów w szkole

Rozwiązywanie przykładowych problemów;

Uświadomienie trudności, określenie problemu, pomysły rozwiązania, formułowanie wniosków i ocena

Wychowawcy, nauczyciele

/Wg potrzeb
Kształtowanie postawy twórczej Szkolny przegląd artystyczny Prezentacja własnych dokonań twórczych uczniów

Dyrekcja, opiekunowie warsztatów, rodzice

/Wg Kalendarium Liceum na bieżący rok szkolny, wg potrzeb
Pokazy/kiermasz: „Pochwal się swoją twórczością” (zdjęcia, ceramika, prace plastyczne) Prezentacja własnych dokonań twórczych uczniów

Opiekunowie warsztatów, wychowawcy, nauczyciele, rodzice

/W ustalonym terminie
Twórczość literacka, dziennikarska – tworzenie czasopisma uczniowskiego Prezentacja własnych dokonań twórczych uczniów

Opiekunowie warsztatów, wychowawcy, nauczyciele, rodzice

/Cały rok szkolny
Spotkania z ciekawymi ludźmi (naukowcy, artyści itp.) Poszukiwanie inspiracji, pomoc we własnych poszukiwaniach twórczych uczniów

Wychowawcy, Stowarzyszenie Wychowanków, nauczyciele

/Cały rok szkolny
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i dbałości o język Warsztaty Kształtowanie umiejętności komponowania dłuższych wypowiedzi i mowy dialogowej

Nauczyciele języka polskiego, wychowawcy

/Wg przedmiotowego planu pracy, wg potrzeb
Dyskusja klasowa Umiejętność dyskutowania, etyka języka

Nauczyciele języka polskiego, wychowawcy

/Wg przedmiotowego planu pracy, wg potrzeb
Rozwijanie samodzielności kształtowania sądów Ćwiczenia retoryczne Wyrażanie własnych przekonań i opinii

Nauczyciele języka polskiego, wychowawcy

/Wg przedmiotowego planu pracy, wg potrzeb
Uświadomienie zagrożeń płynących z nierozważnego korzystania z mediów, kształtowanie samodzielności własnej oceny zagrożeń Lekcja wychowawcza Zagrożenia płynące z Internetu i innych mediów dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

/Wg potrzeb
Netoholizm Netoholizm – zespół uzależnień od Internetu (Dekalog Etyki Komputerowej)

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

/Wg potrzeb

Rozwój umiejętności poszukiwania informacji;

Kształtowanie dystansu intelektualnego wobec dostarczanych przez media informacji i umiejętność ich analizy;

Umiejętność rozwiązywania problemów poznawczych związanych z przestrzenią mediów i cyberprzestrzenią
Warsztaty i ćwiczenia praktyczne Usprawnienie umiejętności odnajdywania informacji, wyszukiwanie sprzecznych informacji na ten sam temat

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

/Wg potrzeb
Rozwijanie zdolności wartościowania zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni medialnej i cybernetycznej Oglądanie filmu, dyskusja, praca w grupach, pogadanka Sposoby reagowania na cyberprzemoc

Wychowawcy, psycholog, policja

/Wg potrzeb
Kształtowanie sprawności fizycznej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych Szkolne i międzyszkolne zawody sportowe (np. Memoriał Pływacki im. prof. Włodzimierza Kękusia) Dbałość o zdrowie, zasady sportowej rywalizacji fair play

Nauczyciele wychowania fizycznego

/W ustalonym terminie

Wyjazdy: Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, obóz żeglarski, obóz narciarski;

Spotkania Młodzieży Pijarskiej
Adaptacja nowych uczniów w szkole

Opiekun Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, odpowiedzialni za wyjazdy, duszpasterze

/W ustalonym terminie
Racjonalne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, aby wypoczynek służył rozwojowi osobowości Udział w zawodach sportowych i turystyce pieszej Atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu

Nauczyciele wychowania fizycznego, opiekun Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

/W ustalonym terminie
Referat Metody autokontroli sprawności fizycznej

Nauczyciele wychowania fizycznego

/Klasa I – w ustalonym terminie
Rozmowy indywidualne Świadomość własnego ciała: prawidłowości, zaburzenia

Pielęgniarka

/Klasa I - wg potrzeb
Lekcja wychowawcza Znaczenie ruchu dla człowieka zdrowego (aspekt fizyczny i psychiczny) oraz chorego lub znaczenia ruchu dla ludzi starszych i młodych

Wychowawcy klas I

/Klasa I – w ustalonym terminie
Rozwój emocjonalny

Doskonalenie samopoznania, nabywanie świadomości własnych słabych i mocnych stron;

Kształtowanie adekwatnej samooceny, postawy samoakceptacji;

Budowanie poczucia własnej wartości
Indywidualne spotkania uczniów z psychologiem Diagnozowanie potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia, przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i diagnozowanie środowiska ucznia

Psycholog, pedagog

/Klasa I - cały rok szkolny
Lekcja wychowawcza, warsztaty Typologia osobowości ludzkich

Wychowawcy, psycholog, pedagog

/Wg potrzeb
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji Lekcja wychowawcza, warsztaty Sposoby rozpoznawania i wyrażania emocji

Wychowawcy, psycholog, pedagog

/Wg potrzeb
Lekcja wychowawcza, lekcje przysposobienia obronnego, warsztaty

Asertywność i agresja;

Przemoc fizyczna i psychiczna

Wychowawcy, nauczyciele przysposobienia obronnego, psycholog, pedagog

/Wg potrzeb
Lekcja wychowawcza, lekcje biologii, lekcje przysposobienia obronnego, warsztaty Przyczyny i skutki stresu, reakcje w sytuacji stresowej, radzenie sobie ze stresem

Wychowawcy, nauczyciele biologii, nauczyciele przysposobienia obronnego, psycholog, pedagog

/Wg przedmiotowego planu pracy, wg potrzeb
Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów osobistych i emocjonalnych Indywidualne spotkania uczniów z psychologiem, pedagogiem

Wsparcie w trudnościach;

Pomoc w przezwyciężaniu kryzysu emocjonalnego

Psycholog, pedagog

/Cały rok szkolny, wg indywidualnych potrzeb

Interwencja psychologiczna i wychowawcza;

Rozmowy z uczniami, nauczycielami;

Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami zajmującymi się pomocą młodzieży i rodzinie

Wsparcie i pomoc w problemach osobistych uczniów;

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Dyrekcja, wychowawcy, psycholog, pedagog


/Cały rok szkolny, wg indywidualnych potrzeb

Lekcja wychowawcza, lekcje biologii, lekcje przysposobienia obronnego, warsztaty

Higiena i zdrowie psychiczne;

Zaburzenia psychiczne (depresja, nerwica, bulimia, anoreksja) – rozpoznawanie, przyczyny, konsekwencje, pomoc;

Uzależnienia – przyczyny i skutki, pomoc

Wychowawcy, nauczyciele biologii, nauczyciele przysposobienia obronnego, psycholog, pedagog

/Wg przedmiotowego planu pracy, wg potrzeb