Pielgrzymka maturzystów

Pielgrzymka maturzystów

W przededniu zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich odbyła się tradycyjnie Pielgrzymka Maturzystów, tym razem do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie z udziałem maturzystów, rodziców, nauczycieli i duszpasterzy.

We mszy świętej, sprawowanej ku czci Świętej Katarzyny, prowadziło nas Słowo o tym, że Bóg objawia swoje największe tajemnice prostaczkom. Takimi osobami były św. Katarzyna oraz św. Faustyna - prostymi, pokornymi i otwartymi na prawdę. Rozumiały więcej, ponieważ więcej kochały. Nasi maturzyści podobnie, oprócz wiedzy potrzebują postawy pokory, otwartości i umiłowania prawdy. Marzeniem św. Józefa Kalasancjusza było, aby pijarzy oraz ich uczniowie byli współpracownikami prawdy. Być współpracownikiem prawdy to ją pokochać, służyć jej i spełnić jej wymagania. Kochać prawdę oznacza również wejść w zażyłą relację z Tym, który powiedział o sobie: "Ja jestem prawdą".

Po Eucharystii wychowawcy przekazali swoim klasom błogosławieństwo, wypowiadając starożytną formułę z Księgi Liczb. 

Na zakończenie uczniowie swoje egzaminy maturalne  oraz wybory życiowe zawierzyli Miłosierdziu Bożemu, tekst zawierzenia w imieniu maturzystów odczytali Antoni Palasz oraz Albert Skolmowski. 

o. Przemysław Suchy SP