Edukacja prawna

Edukacja prawna

W pierwszym okresie roku szkolnego 2023-2024 uczniowie klas ekonomiczno-prawnych 2a i 3a byli beneficjentami realizowanego "pro publico bono" przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie programu edukacji prawnej. W ramach tego programu uczniowie mogli uczestniczyć w  zajęciach prowadzonych przez radców prawnych w wymiarze jednej godziny zajęć tygodniowo. Raz jeszcze chcemy serdecznie podziękować za wsparcie naszej placówki. Prowadzone przez Okręgową Izbę Radców Prawnych zajęcia cieszyły się zainteresowaniem naszych uczniów. Jesteśmy wdzięczni za okazaną nam dobroć i życzliwość.
Niezwykle szeroka tematyka planowanych zajęć pozwoliła uczniom zapoznać się niektórymi aspektami prawa. Poniżej przedstawiamy program realizowanych zajęć:

1. Prawo a inne systemy normatywne (moralność, zwyczaje, religia). Podobieństwa i różnice.

2. Możliwe konflikty pomiędzy prawem a moralnością i sposoby ich rozwiązywania.

3.System prawa i jego podział na gałęzie.

4. Pojęcie stosunku prawnego.

5. Prawo materialne a prawo procesowe.

 • Wymiar sprawiedliwości (prokuratura. sądy:  ze szczególnym uwzględnieniem sądów powszechnych i ścieżki instancyjnej).
 • Zawody prawnicze: sędzia, prokurator.
 • Prawo administracyjne: Organy i funkcjonowanie administracji państwowej (rządowej i samorządowej).
 • Prawo administracyjne: Jednostka wobec organów administracji publicznej (załatwianie spraw administracyjnych, prawa obywatela wobec administracji, skarga do sądu administracyjnego).
 • Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna.
 • Prawa i obowiązki w postępowaniu sądowym (strony, świadka). Pojęcie sprawy sądowej, pełnomocnika, pisma procesowego.
 • Zawody prawnicze: radca prawny, adwokat, notariusz. Samorząd zawodowy radców prawnych.
 • Prawo cywilne: Umowy cywilnoprawne: rodzaje i formy  zawierania umów.
 • Prawo spadkowe: Dziedziczenie ustawowe i testamentowe.
 • Prawo cywilne i konsumenckie:  Zakupy, gwarancja i reklamacje: zasady ogólne. Zakupy i reklamacje w sieci (np. na Allegro).
 • Prawo karne: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wykroczenia wraz z ogólną informacją o organach ścigania i Prokuraturze – w zakresie czynności  jakie te organy obowiązane są podjąć.
 • Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów.
 • Prawo pracy:

                1. Zatrudnianie młodocianych.

                2. Zawieranie umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę.  Uprawnienia pracownika i pracodawcy.

 • Naruszenie dóbr osobistych w prasie i w Internecie. Ochrona dóbr osobistych.
 • Odpowiedzialność prawna młodzieży za treści zamieszczane w Internecie oraz za przypadki przemocy w sieci.
 • Prawo autorskie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu, piractwa w sieci,  dozwolonego użytku osobistego przy korzystaniu  z cudzych utworów zamieszczonych w Internecie.
 • Podatki w życiu codziennym.
 • Założenie własnej działalności gospodarczej. Spółki i ich rodzaje.