Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: pani Anna Brzana

Z-ca przewodniczącej: pani Joanna Siemińska-Kafel

Skarbnik: pan Mariusz Pieniążek